Přeskočit na obsah

Hydroxysloučeniny – alkoholy a fenoly

Ludmila Šulcová

Předmět: Chemie

Rozšiřující a shrnující učivo k tématu hydroxysloučeniny (vhodné pro 3. ročník gymnázia).

Lekce navazuje na probrané učivo ALKOHOLY A FENOLY.

Výchovně vzdělávací cíl hodiny: 

  • doplnit téma alkoholy a fenoly o aktuální problematiku vlivu a použití alkoholů v běžném životě
  • motivovat žáky s použitím pohledu na alkoholy v i běžném životě
  • propojit téma hydroxysloučenin s pojmy z probrané obecné chemie: kyselost, zásaditost, substituční efekty a vliv na vlastnosti sloučenin
  • prohloubit znalosti o hydroxysloučeninách v souvislosti s výskytem v přírodě a použitím v životě

Studenti si zopakují a ověří učivo v tématech:

– charakteristika a odlišnost alkoholů a fenolů, správné používání těchto pojmů

– acidobazické vlastnosti alkoholů, pojem amfoterní, porovnání kyselosti alkoholů a fenolů

– základní vlastnosti a použití ethanolu, methanolu a fenolu

– souvislost molekulové hmotnosti a skupenství a dalších fyzikálních vlastností alkoholů

Použité metody:

  • brainstorming individuální, ve dvojicích
  • tabulka V – CH – D (Vím – Chci vědět – Dozvěděl jsem se)
  • I.N.S.E.R.T. – práce s textem
  • řízená diskuze (podle rozhodnutí učitele při výuce)

Text – ukázka:

Prvních dvanáct členů homologické řady alkoholů jsou kapaliny (methanol – dodekanol), ty další jsou pevné látky. Methanol, ethanol a propanol se neomezeně mísí s vodou. To je způsobeno polaritou vazby –OH a existencí vodíkových můstků jak mezi samotnými molekulami alkoholů, tak mezi molekulami alkoholů a molekulami vody. S rostoucí délkou uhlovodíkového řetězce začíná v molekule převažovat její nepolární část a vodíkové vazby jsou řidčeji zastoupeny. To vede k omezení rozpustnosti dalších alkoholů ve vodě a posílení jejich rozpustnosti v nepolárních rozpouštědlech (cyklohexanu, chloroformu apod.).

Použitý zdroj:

Břížďala, Jan, Organická chemie pro gymnázia. Vydáno elektronicky na webu E-ChemBook.eu. Převzato: [cit. 2020-02-10].  Dostupné na: http://e-chembook.eu/Brizdala_Organicka-chemie-pro-gymnazia.pdf

Kompletní popis lekce a text si můžete stáhnout zde:

Připojit se na čekací listinu Budeme Vás informovat, pokud se na kurzu uvolní místo. Zanechte nám prosím Vaši platnou emailovou adresu.