Principy programu

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking)
Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu.

Co je pro program charakteristické

 1. Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení žáků, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých;
 2. aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu informací – reflexe;
 3. změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem a žáky a mezi studenty navzájem;
 4. využití faktografických znalostí k řešení problémů a jako materiálu k rozvíjení myšlenkových operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými postoji;
 5. zohlednění skutečných žákových zájmů a potřeb;
 6. žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání;
 7. důraz na spolupráci žáků, využití celé škály kooperativních metod;
 8. hodnocení učebního procesu, ne jen výsledku učebního procesu;
 9. žákovo ztotožnění se s cíli učení – žák cílům rozumí a později si je i samostatně formuluje a sleduje míru jejich dosahování;
 10. třída jako učící se společenství otevřené novým nápadům a netradičním řešením.

Základním rámcem v tomto programu je tzv. třífázový cyklus učení:

 1. evokace – každé učení začíná tím, že si studenti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď;
 2. uvědomění si významu informací – konfrontace studentova původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, přednáška…);
 3. reflexe – studenti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu.

Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.

Příklady metod využívaných v programu

 • volné psaní
 • párová diskuse
 • párové čtení
 • učíme se navzájem
 • klíčová slova
 • řízené čtení s předvídáním
 • diskusní pavučina
 • brainstorming, myšlenkové mapy
 • podvojný deník
 • poslední slovo patří mně
 • grafická schémata různých typů
 • I.N.S.E.R.T.
 • kostka 
 • pětilístek

Jak program pečuje o to, aby učitelé dokázali aplikovat ve vlastní každodenní praxi to, co se v kurzu naučí:

 • metody předkládá skrze modelové hodiny, v nichž účastníci prožívají na vlastní kůži to, co asi budou prožívat i jejich studenti; modelové hodiny následně analyzuje celá skupina;
 • myslí na možnosti přímé aplikace prezentovaných metod ve vlastní praxi učitele – učitelé plánují použití nových metod ještě v průběhu kurzu, využívají k tomu vlastní učební materiály a své přípravy konzultují mezi sebou a s lektory;
 • účastníci se setkávají v menších, regionálních skupinách mezi jednotlivými díly kurzu a diskutují o tom, co a s jakým výsledkem vyzkoušeli ve svých třídách, radí si;
 • každý další díl kurzu začíná diskusí o výsledcích aplikace dosud prezentovaných metod, účastníci skupinově řeší nejčastěji se vyskytující problémy.

Změny, které program postupně vnáší do učitelovy práce

 • učitel vytváří ve třídě bezpečné prostředí – bezpečné v tom smyslu, že se žáci nemusejí obávat reakce na své nápady, myšlenky a názory ani ze strany učitele, ani spolužáků;
 • učitel zvládá metody rozvíjející aktivní učení a kritické myšlení a časem je schopen zavádět vlastní aktivity a strategie podle potřeb svých žáků;
 • učitel navozuje příležitosti pro rozvoj samostatného a kritického myšlení žáků, tzn. že jeho výuka nespočívá pouze na faktech a jejich reprodukci při zkoušení, ale zahrnuje problémové úlohy s nejednoznačnými řešeními;
 • učitel připouští, že neexistuje jedna správná odpověď na každou otázku, a raduje se z toho;
 • učitel se učí pokládat studentům i takové otázky, které rozvíjejí myšlení vyššího řádu;
 • učitel se učí vést diskusi mezi žáky tak, aby žáci diskutovali mezi sebou, a ne aby se s každým příspěvkem obraceli na učitele jako na autoritu;
 • učitel připouští, a dokonce podporuje ty názory žáků, které se liší od jeho vlastních;
 • učitel připouští, že není jediným a definitivním zdrojem informací pro žáky;
 • učitel si zvyká na to, že každý žák si z učební činnosti odnese jiné poznatky a dovednosti, a to podle svých potřeb, zájmů, typu talentu apod.
 • z toho plyne, že učitel se více zabývá učením každého žáka individuálně, pomáhá mu při formulování osobních učebních cílů, které by ovšem měly reflektovat cíle celé třídy nebo skupiny;
 • učitel zvládá kooperativní metody a strategie;
 • učitel se učí velmi pečlivému plánování a promýšlení učební látky a volbě vhodných učebních činností, metod, strategií;
 • učitel si osvojuje nové techniky hodnocení, které mu umožní nové procesy hodnotit novými nástroji;
 • učitel se učí pracovat společně (= zároveň) s žáky;
 • učitel neustále reflektuje svoji práci.

Původ programu
Program vyvinulo Consorcium for Democratic Pedagogy, jehož členy jsou University of Northern Iowa, Hobart and William Smith Colleges, Orava Association – Projekt Orava, International Reading Association – IRA.
V České republice program působí od roku 1997 a prošly jím tisíce učitelů.

Rozsah programu

Kurz probíhá v několika modulech vedených certifikovanými a akreditovanými lektory.

Kurzy jsou různě dlouhé:

24 hodin – minimální kurz

40 hodin – zkrácený kurz

64 hodin – základní kurz

80 hodin – rozšířený kurz

 • Kromě kurzů se účastníci setkávají v tzv. klubech organizovaných v menších skupinách na regionálním principu, cílem těchto setkání je výměna zkušeností, řešení problémů, které přinesla praxe, konzultace.
 • Organizujeme kurzy pokračovací včetně letních škol.