Kritické listy 16

Vážení a milí čtenáři,

rozstříhaná a studenty opět složená Šrámkova báseň ze sbírky Splav na titulní straně našeho čtvrtletníku předznamenává, že ústředním tématem těchto Kritických listů je čtenářství a poezie.

K četbě básní a beletrie najdete příspěvky snad ve všech rubrikách, na str. 8 také kompletní seznam textů, jimiž jsme se čtení a poezii věnovali v uplynulých čtyřech letech. Není náhoda, že právě v tomto čísle vám představujeme učitelku českého jazyka a literatury, lektorku Kritického myšlení Jitku Kmentovou. Vede totiž k reflektované četbě (i psaní) nejen studenty, ale svými dílnami a texty obohacuje a inspiruje mnoho kolegů-lektorů. Jitčina představa čítanky pro čtenářské dílny by určitě neměla zůstat nepovšimnuta.

Díky přispěvatelkám z První základní jazykové školy v Praze 4 se stala naším druhým průřezovým tématem výuka cizích jazyků. O. Hausenblas se pak ve své stati snaží najít odpověď, proč právě učitelé a učitelky cizích jazyků patří v našich seminářích k těm vstřícným, aktivním a komunikujícím. Jakoby na důkaz jeho slov vám J. Libichová ještě poradí, jak na to, aby studenti hovořili německy i z prken, která znamenají svět.

V cizině se tentokrát zdržíme i s H. Košťálovou, která z pověření Člověka v tísni pracovala dva měsíce s africkými učiteli. V bohatě fotograficky dokumentovaném příspěvku popisuje své zkušenosti s učením, s komunikací v angličtině i se čtenářstvím v Etiopii.

Tím se dostáváme k poslednímu z dlouhodobých témat časopisu, k multikulturalitě.

„…dobrý učitel nezůstává na stejné pozici, ale postupuje, a pedagogika se následně přeměňuje tak, aby odpovídala výzvám současného světa s vidinou multikulturních žáků, kteří se nespokojí se starými formami práce a zábavy.“ Tolik z příspěvku R. Slabákové, která se zúčastnila 20. světového kongresu o čtení na Filipínách. Kontroverzním článkem J. Buryánka se vrátíme s multikulturou na domácí půdu, k ošidnosti jazyka, jímž je multikulturní téma formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu. (Kdoví, zda by při tak kritickém postoji, jaký autor příspěvku zaujímá, obstály dvě příručky pro výchovu k multikultuře, které v rubrice Přečetli jsme naopak autorky recenzí vřele do výuky doporučují.)

Dobrý školní rok a chytře myslící žáky i studenty vám přeje

Nina R.

P. S.: Průřezová témata ve škole, ale i v časopise nevznikají ze dne na den, ale plánují se s rozmyslem, dlouho dopředu a v týmu. Jakákoli vaše pomoc, touha či rada v tomto ohledu jsou tedy žádoucí a vítané a prohlédli-li jste, jak je v poslední verzi RVP zpracováno téma Člověk a příroda, můžete svým příspěvkem obohatit příští Kritické listy, neboť je chceme věnovat přírodním vědám.

K úvaze

Čtenářství na víceletém gymnáziu, J. Kmentová

Aktivity před setkáním s básní a při četbě, O. Hausenblas

Strategie a metody KM ve výuce cizímu jazyku, O. Hausenblas

Multikulturní výchova v RVP, J. Buryánek

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení: J. Kmentová

Pro lektory

Plánování pozpátku, H. Košťálová, O. Hausenblas

Co se děje jinde

Etiopská realita, H. Košťálová

Jak dospět k mezinárodnímu divadlu, J. Libichová

Setkání romských pedagogických asistentů, L. Jindráková

StudentIN, V. Hůdová

Lekce a komentáře

Až až, K. Krüger

Moderní básnické směry, R. Kadečka

Kramářská píseň, R. Kadečka

Den poezie, J. Kmentová

Kreativní myšlení v hodině angličtiny, E. Perglerová

Nebojte se německé gramatiky, J. Libichová

Futur simple, M. Žďárská

Škola v literatuře

První tváře, J. Čep

Píseň o vzpomínce, J. Seifert

Trampoty s kladným hrdinou, F. Pavlíček

Trochu jazzu pro děti, J. Suchý

Přečetli jsme

My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole, N. Rutová

Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy, J. Kmentová

Usměj se, počasí, K. Petrošová

Z redakční pošty

Zamyšlení z června 2004, R. Sobolová

Ohlédnutí za maturitou, I. Kmentová

20. světový kongres o čtení, Manila 26.–29. července, R. Slabáková

Využití prostoru ve třídě, J. Strejčková