Typologie MBTI® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - 20 hodin - 31.5.2021 - 1.6.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Jiřina Majerová

Cíle semináře:

Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou:
1. lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům.
2. schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti.

Program semináře:

1. Mapování zkušeností a moje „osobnostní“ karta, evokace pojmů a poznatků z typologie MBTI® .

2. Východiska pro diferenciaci dle MBTI® (bod zlomu – práce s tvrzeními a diskuse o nich, porovnání s konceptem diferenciace dle MBTI® v souladu s doporučeními výzkumnou institucí CAPT v USA).

3. Projevy dimenzí osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) a projevy 8 psychických funkcí v dětském věku (autentické příběhy využitelné při práci s dětmi, typické situace ve vztahu k jednotlivým dimenzím a jejich řešení, texty s popisem projevů dimenzí a 8 psychických funkcí u dětí a vhodné výchovné a výukové strategie. Mikrovidea ukazující projevy některých psychických funkcí v dětském věku).

4. Dimenze osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) – doporučení do výuky (poznatková stanoviště: jak zohlednit přirozenost dětí ve výuce, možnost volby jako klíčová strategie pro diferenciaci dle psychických funkcí a zaměření osobnosti).

5. Temperamenty u dětí (SJ, SP, NF, NT) – skládankové učení: klíčové potřeby, preferované činnosti, způsob přijímání požadavků, motivační prostředky, učební styl, komunikace s vrstevníky, sebepojetí). Mikrovidea.

6. Diferenciace učení a výuky dle MBTI® – učební styly (jak přizpůsobit plán výuky čtyřem učebním stylům dle MBTI®- pomůcka pro plánování). Krátké video – ukázka jednoduché diferenciace výuky dle MBTI®.

7. Závěrečná reflexe – možnosti volby žákům s ohledem na typologickou rozmanitost třídy.

Co každý účastník získá?

Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí.

Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI®.

Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.).

Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejefektivnější.

 

Cena: 2.900 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termíny: 31.5. – 1.6.2021

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

14 míst k dispozici