Komplexní rozvoj lídršipu - 64 hodin - 10.11.2021 - 9.3.2022 - Praha

Lektorky: Mgr. Jiřina Majerová a Mgr. Leona Mechúrová

Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu,  abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.

Termíny jednotlivých modulů:

1. blok: 10. listopadu 2021 (11-18)  a 11. listopadu 2021 (9-16)

2. blok: 13. prosince 2021 (11-18) a 14. prosince 2021 (9-16)

3. blok: 12. ledna 2022 (11-18) a 13. ledna 2022 (9-16)

4. blok: 8. března 2022 (11-18) a 9. března 2022 (9-16)

Kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a školských zařízení, pro manažery z firem a neziskových organizací.  Číslo akreditace: MŠMT 433/2018-1-74.

Každý účastník získá portfolio materiálů k lídršipu – k vedení lidí a organizací.

Účastníci kurzu do něj vstupují po absolvování semináře Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu.

Cena: 9.500 Kč

   Současné výzkumy v oblasti lídršipu potvrzují, že pokud všichni pracovníci v organizaci sdílí společnou vizi, pak jsou i vnitřně motiváni k tomu, aby tuto vizi ve své práci uváděli do života a přibližovali se k ní. Dokáží lépe formulovat dlouhodobé i krátkodobé cíle pro svou práci i postupy, kterými těchto cílů dosahovat. Pokud v organizaci funguje tzv. badatelský cyklus profesního učení, pak pracovníci dokáží na základě neustálého vyhodnocování své práce lépe identifikovat a formulovat vlastní vzdělávací potřeby.

   Psychologické výzkumy v oblasti typologie osobnosti prokazují, že vedoucí pracovníci různých typů osobnosti a temperamentu mají různé potřeby podpory a facilitace v procesech změny, kterými procházejí jejich organizace. Pokud dobře znají tyto své potřeby a hodnoty i potřeby a hodnoty jinak osobnostně založených kolegů, mohou lépe přispívat k efektivní implementaci změn v organizaci. Rovněž mohou organizaci efektivněji řídit, pokud dobře znají své komunikační vzorce, své motivátory, své přirozené strategie řešení konfliktů a „slepé skrvny“, tj. příležitosti k rozvoji. Na základě toho pak mohou poučeněji a kvalitněji popsat, co a jak se jako vedoucí pracovníci potřebují naučit. Pokud si pravidelně vytvářejí a vyhodnocují vlastní plán rozvoje v oblasti vedení a řízení, rychleji a efektivněji pak rozvíjejí celou organizaci.

   Moderní výzkumy v oblasti lídršipu ukazují, že pokud vedoucí pracovníci dokáží rozpoznat své nevědomé postoje, chování a reakce, ze kterých pramení neefektivní způsoby vedení lidí a řízení organizací, jsou připraveni se měnit tak, aby mohli podporovat pracovníky na jejich cestě k realizaci potenciálu, který mají. Pokud vedoucí pracovníci dokáží neustále rozvíjet své vědomé postoje, chování a reakce, dopad jejich vedení a řízení na organizaci je velmi pozitivní – funguje v ní kvalitní kultura, jednotliví lidé jsou spokojenější a tvořivější a organizace všestranně prosperuje. „Vědomý lídršip“ je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří její „životní prostředí“ a rozhoduje tak o efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti této organizace. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní i východní ontologické filosofie. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, které v nich pracují nebo se v nich učí.

Program kurzu

Blok 1: Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty
ve vztahu k temperamentu, konflikty

1. Úvod: Já jako lídr, východiska pro lídršip. Pozitivní lídršip a pozitivní psychologie. Já jako lídr, představení se, mé pojetí lídršipu v organizaci, lídršip opřený o silné stránky lídra a jeho týmu jako základ pozitivního líršipu

2. Sebepoznání lídra jako základ jeho stylu vedení lidí a procesů. Komunikační styl lídra ve vazbě na jeho typologii, potřeby, hodnoty a rozvojové příležitosti podle jeho temperamentu MBTI. Audit silných stránek: sebepoznání dle typologie MBTI.

3. Jak mě vidí ostatní? Reflexe a zpětná vazba k vedení od klíčových spolupracovníků:Audit silných stránek: co říkají ostatní – metoda 1: 360°

4. Příležitosti pro rozvoj silných stránek lídra ve vazbě k potřebám organizace: Audit silných stránek: naše oblíbené a neoblíbené věci. Audit silných stránek: syntéza – tabulka silných stránek a praktický plán rozvoje silných stránek

5. Reflexe a přesah do lídrovské reality, deník lídra.

Blok 2: Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

1. Praktický plán rozvoje silných stránek a deník lídra – reflexe a sdílení vlastních zkušeností při rozvoji silných stránek lídra ve vlastní organizaci s ohledem na potřeby, hodnoty a talenty svého typu s přesahem o rolí v osobním a profesním životě  – v situacích vyžadujících vedení sebe a druhých.

2. Koncept lídršipu BUDOUCNOST – ZAUJETÍ – VÝKON jako cesta komplexního vedení lidí a procesů v organizacích – osobní mise, mise organizace, vize budoucnosti organizace.

3. Vize školy jako podmínka rozvoje školy, profesního učení pedagogů a učení každého žáka. Postupy, jak formulovat vizi školy tak, aby: 1. byla vize sdílená všemi pedagogickými pracovníky, 2. aby byla jako úběžník v praxi dosažitelná, 3. aby mířila na učení každého žáka. Postupy, jak formulovat hodnoty školy jako základ vize školy tak, aby byly sdílené všemi pedagogickými pracovníky. Východiska pro profesní učení vedoucích pedagogických pracovníků a pedagogických pracovníků založený na badatelském cyklu profesního učení podle Helen Timperley. Cyklus vyhodnocování rozvoje organizace: 1. Kam míříme (společná vize), 2. Kde jsme? (aktuální stav vzhledem k vizi), 3. Kudy dál? (další kroky směrem k vizi).

4. Nástroje pro evaluaci a plánování rozvoje strategie pro rozvoj organizace, akční plán.

5. ZAUJETÍ  – způsoby a strategie podporující angažovanost a zapojení jednotlivců a týmů v organizacích s ohledem na jejich silné stránky, potřeby, hodnoty, talenty a role– Maslowova pyramida a typy temperamentu dle MBTI, badatelský úkol: zapojení kolegů v týmu dle jejich silných stránek, potřeb, hodnot, talentů ve vazbě na potřeby organizace, tvorba vyváženého týmu.

Blok 3: Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

Vědomý lídršip je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept Vědomého lídršipu  vychází z pojetí tzv. vědomého businessu, který čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, které v nich pracují nebo se v nich učí.

1. Úvod– naše zkušenosti s lídršipem (sdílení našich silných stránek a našich výzev, sílení zkušeností v oblasti zaujetí – práce s lidmi a týmy ve vztahu k  preferencím jejich temperamentu a zapojení do aktivit, činností, rozvojových příležitostí ve škole )

2. ZAUJETÍ a VÝKON /pokračování tématu/- způsoby a strategie podporující angažovanost a zapojení jednotlivců a týmů v organizacích: řízení 4 druhů energií, „budoucnost – zaujetí – výkon“ jako trvalý proces řízení energie, „budoucnost – zaujetí – výkon“ a týmy, vytváření vyváženého týmu (talenty dle MBTI předpoklady pro rozvoj dovedností, realizaci rolí). Výkon a výsledky týmu a role lídra

3. Vědomý lídršip, vědomá kultura organizace sdílené cíle, postupy, potřeby a hodnoty

4. Nevědomé postoje (bezpodmínečné obviňování, bytostné sobectví, ontologická arogance), nevědomé chování (manipulativní komunikace, narcistické vyjednávání, nedbalá spolupráce), nevědomé reakce (emoční nekompetentnost) –  principy a příklady z praxe

5. Vědomé postoje (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora), vědomé chování (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce), vědomé reakce (emoční mistrovství) –  principy a příklady z praxe

Blok 4: Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lidra a týmu

1. Úvod – naše zkušenosti s lídršipem , sdílení našich silných stránek a našich výzev, sdílení zkušeností v oblasti Budoucnost – zaujetí – výkon, práce s lidmi a týmy ve vztahu k  preferencím jejich temperamentu a zapojení do aktivit, činností, rozvojových příležitostí ve škole

2. Flow – podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí. Teorie optimálního prožívání, založená na pojmu flow (plynutí), osm faktorů stavu flow: 1. jasné cíle, 2. okamžitá zpětná vazba,
3. rovnováha mezi příležitostí a možnostmi (mezi výzvou a schopnostmi), 4. růst soustřední pozornosti,
5. konání v přítomném zaujetí, 6. plná kontrola nad situací, 7. změněné vnímání času, 8. ztráta „ega“. Postupy, jak můžeme jako lídři podporovat stavy flow a vnitřní motivaci u pedagogických pracovníků s využitím informací a zkušeností z přechozích bloků.

3. Vědomé postoje (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora), vědomé chování (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce), vědomé reakce (emoční mistrovství) příklady z praxe, rozhovory, trénování dovedností, zpětná vazba

4. Peer review: posilování procesů vzájemného učení prostřednictvím sdílení a poskytování zpětné vazby. Využití postupů Peer Review k návrhům jednotlivých vedoucích pedagogických pracovníků na implementaci poznatků semináře: 1. zakázka hodnoceného, 2. popisná zpětná vazba hodnocenému od vnějšího hodnotitele (peer), 3. vyhodnocení zpětné vazby hodnoceným a implementace zpětné vazby.

5. Reflexe a autoevaluace v roli lídra (vize – aktuální stav – plán rozvoje) – peer review.

Cíle kurzu KOMPLEXNÍ ROZVOJ LÍDRŠIPU

Blok 1: Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty ve vztahu k temperamentu, konflikty

Účastníci v semináři:

  • Uvědomí si, jaká východiska a přesvědčení stojí za jejich pojetím lídršipu a vyhodnotí přínos pozitivního lídršipu pro ně samotné a jejich organizaci.
  • Provedou audit svých silných stránek v roli lídra: a) s oporou o systém typologie MBTI (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností, vlastních obav.
  • Vytvoří tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek ve všech třech hodnocených oblastech (viz výše a, b, c). Vytvoří si praktický plán rozvoje svých silných stránek, jehož součástí budou přesně definované cíle, důkazy o jejich naplnění, časový rámec, potřebné zdroje a strategie.
  • Budou reflektovat, co se jako lídři naučili, co si uvědomili a jaké další potřeby mají.

Blok 2: Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

Účastníci v semináři:

  • Budou reflektovat praktický plán rozvoje silných stránek (viz projekt zadaný na 1. modulu pro zpracování
    v mezidobí) a jak se jim dařilo využívat a rozvíjet své silné stránky v roli lídrů.  Vyhodnotí, jak model BUDOUCNOST – ZAUJETÍ  – VÝKON může pomoci při uskutečňování jejich lídrovské role.
  • Prozkoumají oblast BUDOUCNOST (Kam míříme?): Propojí vlastní hodnoty, zápal a silné stránky a formulují si své „PROČ“, osobní misi v práci a misi organizace. Promyslí, kam chtějí organizaci vést a navrhnou vizi, která může být atraktivní pro jejich „klienty“. Vyhodnotí, jak při plánování budoucnosti s kolegy v organizaci může pomoci STRATEGIE PRO ROZVOJ ORGANIZACE konkretizovaná do podoby AKČNÍHO PLÁNU.
  • Promyslí tvorbu vyváženého týmu s oporou o silné stránky jeho členů a pokusí se o analýzu současného stavu týmu. Naplánují si, jak konkrétně mohou ovlivnit výkon a výsledky v organizaci ve vazbě na model budoucnost – zaujetí a výkon.

Blok 3: Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

Účastníci v semináři:

Reflektují a sdílejí své zkušenosti při v oblasti zaujetí při práci s lidmi a týmy v organizacích ve vztahu k preferencím jejich temperamentu a zapojení do aktivit, činností, rozvojových příležitostí ve škole

Prozkoumají oblast ZAUJETÍ (Jak toho dosáhneme?): Navrhnou, jak můžeme v roli lídra trvale ovlivňovat zaujetí, angažovanost a spolupráci lidí. Naplánují si, jak prostřednictvím řízení čtyř druhů energie (intelektuální, emoční, duchovní a fyzické) nasměřovat procesy ve vlastní organizaci žádoucím směrem
k vizi.

Promyslí, jak vyjasnění budoucnosti, práce se zaujetím a řízení energií ovlivňuje výkonnost týmů a jeho výsledky. Zreflektují si, ve kterých oblastech vázne zaujetí v naší organizaci a jak konkrétně jej můžeme podpořit.

Prozkoumají, které postupy, strategie podporují vědomé budování kultury, která umožňuje seberealizaci
a profesní růst jednotlivcům a umožňuje kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných

Porozumí, tomu, jak konkrétní nevědomé postoje, chování a reakce nepodporují budování kultury organizace(bezpodmínečné obviňování, bytostné sobectví, ontologická arogance), nevědomé chování (manipulativní komunikace, narcistické vyjednávání, nedbalá spolupráce), nevědomé reakce (emoční nekompetentnost)

Porozumí, které vědomé postoje, chování a reakce podporují budování kultury organizace, která umožňuje seberealizaci a profesní růst jednotlivcům a kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora), vědomé chování (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce), vědomé reakce (emoční mistrovství).

Blok 4: Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lídra a týmu

Účastníci v semináři:

Reflektují, které nevědomé postoje, nevědomé chování a reakce blokují rozvoj a prosperitu organizace a jak se vyskytují v jejich způsobech vedení.

Posoudí, jaké příležitosti dostávají lidé v jejich organizaci ve vztahu k plynutí „Flow“, jejich potenciálu, silným stránkám a potřebám organizace. Promyslí, jak mohou stavy flow v roli lídrů ovlivňovat a zlepšovat tak angažovanost a zaujetí lidí.

Naučí se dovednostem autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání, oboustranné spolupráce
a emočního mistrovství, které vedou k tomu, že lidé v organizaci motivují sebe i druhé, pracují odpovědně v souladu s hodnotami organizace, s respektem k sobě i k druhým, že využívají svůj plný potenciál a slouží druhým, jak nejlépe to dovedou.

Sdílí své zkušenosti z procesů vzájemného učení a využije postupů Peer review k návrhům jednotlivých vedoucích pedagogických pracovníků na implementaci poznatků semináře: 1. zakázka hodnoceného,
2. popisná zpětná vazba hodnocenému od vnějšího hodnotitele (peer), 3. vyhodnocení zpětné vazby hodnoceným a implementace zpětné vazby.

Reflektují pokrok vlastních dovedností lídra v celé šíři oblasti lídršipu

 

5 míst k dispozici