Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - 10 hodin - 8.6.2021 - Praha

Lektorka: Mgr. Bc. Jiřina Majerová

Cíle semináře:

účastníci:

1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení.

2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce – scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky.

3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Program semináře:

1. Učitel jako badatel – přemýšlení o plánování, text, sdílení.

2. Analýza výukové lekce z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory učitele žákům na cestě k cíli (scaffolding), analýza prací žáků jako důkazů o učení, plánování pozpátku.

3. Kritéria hodnocení/úspěchu: video – intervence učitele při práci s kritérii úspěchu, text – jak vytvářet kritéria úspěchu a pracovat s nimi,  trénink – vytváření kritérií úspěchu.

4. Reflexe a dopad do vlastní výuky.

 

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří absolvovali seminář Formativní hodnocení v práci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení žáků.

Cena: 1.500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termín: 8.6.2021

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, Křižíkova 29, Praha 8 – Karlín

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

15 míst k dispozici