Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - březen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti. Co každý účastník získá? -Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí. -Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI. -Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). -Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejeefektivnější.
Termín: 10. 3. 2020 - 11. 3. 2020
Více informací a přihláška

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem tohoto workshopu je nabídnout učitelům ucelený systém, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Základy tohoto způsobu práce jsem převzala ze zahraničí a během posledních šesti let je postupně aplikuji do českého vzdělávacího systému. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.
Termín: 16. 3. 2020 - 16. 3. 2020
Více informací a přihláška

Rozvoj učitelských dovedností (RUD) - pokračovací kurz

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Kurz navazuje na RUD - základní kurz. Na kurzu si zopakujete několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.
Termín: 18. 3. 2020 - 8. 6. 2020
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro 1. stupeň - Praha

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Tento kurz je určen pro učitele prvního stupně. Jak zaujmout a zároveň zapojit do výuky různých témat co nejvíce dětí. Prožijeme si společně ověřené lekce sestavené v modelu E-U-R pro různé věkové kategorie na prvním stupni ZŠ. Lekce propojují různé předměty včetně výtvarné, hudební výchovy nebo informatiky. Nezapomeneme na naučné texty ani poezii. Během našeho kurzu se také zaměříme na hodnocení ve formativní funkci a to jak vlastním prožitkem, tak následným společným rozborem. Součástí kurzu je i sdílení zkušeností a vzájemná inspirace. Máte chuť se potkat se stejně naladěnými učiteli, kteří chtějí zapojit do výuky co nejvíce dětí, přemýšlejí o vlivu své práce na další učení žáků a rádi by své otázky sdíleli s ostatními? Pak se na vás budeme moc těšit na čtyřech sobotních setkáních.
Termín: 21. 3. 2020 - 16. 5. 2020
Více informací a přihláška

Rozšiřující kurz RWCT - 16 hodin - Vizovice

Místo konání: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti ve Vizovicích
Anotace: Kurz RWCT pro učitele 1. stupně navazuje na 24 hodinový kurz RWCT z jara 2019. Zároveň je otevřený i pro nové zájemce, na které budeme brát při semináři ohled. Naučte se nové metody RWCT, které lze zařadit do smysluplného rámce E-U-R a které pomáhají žákům prvního stupně naučit se učit.
Termín: 27. 3. 2020 - 28. 3. 2020
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Praha - jaro 2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si efektivní a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.
Termín: 30. 3. 2020 - 5. 6. 2020
Více informací a přihláška

Zlaté čtení

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři Zlaté čtení se budeme věnovat knihám, které byly oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly v dílnách čtení i v hodinách literatury, zjistíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.
Termín: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - květen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termín: 27. 5. 2020 - 28. 5. 2020
Více informací a přihláška

Dílna čtení - 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volnočasových aktivit a pro každého, kdo chce smysluplně rozvíjet čtenářství mladších dětí.
Termín: 30. 5. 2020 - 30. 5. 2020
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - červen 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.
Termín: 1. 6. 2020 - 1. 6. 2020
Více informací a přihláška

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - červen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.
Termín: 2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Více informací a přihláška

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.
Termín: 18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Více informací a přihláška

Letní škola Kritického myšlení

Místo konání: Třebíz u Slaného
Anotace: Vzpomínáte na své třídní učitele? Co jste na nich oceňovali, co vám naopak chybělo? Máte -li čas a chuť vzdělávat se o prázdninách, pojeďte s námi do Třebíze. Společně budeme sdílet odpovědi, ale také hledat cesty, jak být dobrým třídním učitelem a jak u žáků rozvíjet kritické myšlení.
Termín: 9. 8. 2020 - 14. 8. 2020
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - září 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře - účastníci: 1.Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. 2.Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe. 3.Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.
Termín: 8. 9. 2020 - 8. 9. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - září 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termín: 9. 9. 2020 - 10. 9. 2020
Více informací a přihláška

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2020

Místo konání: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Anotace: Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.
Termín: 16. 9. 2020 - 14. 1. 2021
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře: 1.V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. 2.Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. 3.Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. 4.Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.
Termín: 2. 11. 2020 - 2. 11. 2020
Více informací a přihláška

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů (8 h) - 5. listopadu 2020

Místo konání: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle, 29. ledna 2020 (9 – 17 h), lektorky: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Anotace: V semináři prozkoumáme účel, zásady a podmínky různých forem kolegiální podpory (např. komunit vzájemného učení, lesson study) pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.
Termín: 5. 11. 2020 - 5. 11. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti.
Termín: 24. 11. 2020 - 25. 11. 2020
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.
Termín: 26. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře: 1.účastníci si uvědomí, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí, odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci, 2.účastníci si vyzkouší činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a uvědomí si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce. 3.účastníci prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích – zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení. Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1.
Termín: 7. 12. 2020 - 8. 12. 2020
Více informací a přihláška

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - leden 2021 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.
Termín: 11. 1. 2021 - 12. 1. 2021
Více informací a přihláška