Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - České Budějovice

Místo konání: České Budějovice
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 4. 1. 2018 - 5. 1. 2018
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.
Termín: 19. 1. 2018 - 6. 4. 2018
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele - leden 2018

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 22. 1. 2018 - 22. 1. 2018
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 23. 1. 2018 - 24. 1. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz RWCT 2017/2018 - 24 hodin

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Účastníci zažijí několik dalších a náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu učení a plánování, budou sdílet a vyhodnocovat s ostatními své zkušenosti z praxe. Jádrem většiny setkání je práce formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou.
Termín: 26. 1. 2018 - 24. 2. 2018
Více informací a přihláška

Čteme s porozuměním každý den - leden 2018

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.00 - 17.00) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1., 2. a 3. třídě.
Termín: 29. 1. 2018 - 29. 1. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 40 hodin, jaro 2018

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2653
Anotace: Kurz je určen pro učitele všech typů škol, ale také pro asistenty pedagoga, školní psychology a speciální pedagogy, kteří chtějí vést své žáky k přemýšlení a také k vylepšování jejich vzájemných vztahů.
Termín: 9. 2. 2018 - 18. 5. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Liberci

Místo konání: ZŠ Lesní v Liberci
Anotace: Základní kurz v délce 40 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Vhodné pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ.
Termín: 17. 2. 2018 - 23. 6. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 40 hodin - jaro 2018 - Praha

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve čtyřicetihodinovém kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlní žáků. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.
Termín: 17. 2. 2018 - 19. 5. 2018
Více informací a přihláška

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.
Termín: 22. 2. 2018 - 17. 5. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 hodin

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 24. 3. 2018 - 12. 5. 2018
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 26. 3. 2018 - 27. 3. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Kurz vám poskytne ucelený systém rozvoje klíčových dovedností (čtení, psaní, argumentování a kritické myšlení) a spoustu metod a postupů, které zefektivní vaši výuku. Jedním z cílů je ukázat vám modelové lekce, které můžete ihned vyzkoušet se svými žáky, a poté sdílet, co se vám podařilo a jak žáci reagovali. Lektorky v kurzu modelují učitelské dovednosti, které napomáhají implementaci metod a postupů do výuky.
Termín: 4. 4. 2018 - 28. 5. 2018
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 17. 4. 2018 - 17. 4. 2018
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.
Termín: 4. 6. 2018 - 5. 6. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 40 hodin - podzim 2018 - Praha

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve čtyřicetihodinovém kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlní žáků. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.
Termín: 8. 9. 2018 - 5. 1. 2019
Více informací a přihláška

Tvořivé psaní - nápadník aktivit

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou, s texty básníků, psát kolektivní texty, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, jak využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům.(Seminář je vhodný pro učitele Českého jazyka a slohu.)
Termín: 24. 9. 2018 - 24. 9. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1. - 3. tříd (podzim 2018)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se seznámíte se základními metodami a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Vše si vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v 1. vzdělávacím období (1. – 3. ročník ZŠ).
Termín: 6. 10. 2018 - 8. 12. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 23. 3. 2019 - 18. 5. 2019
Více informací a přihláška